Joan Soler-Adillon || Tutorial de Processing

Despatx 52.803 (Campus de la comunicació, UPF) || 93 542 1238
mail

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

1.- Funcions

Les funcions ens serveixen per organitzar el codi i poder-lo reciclar després. Una funció és una estructura que en un moment donat en el flux del programa és invocada. Quan això passa, les instruccions que estiguin continguda en la funció s'executaran.

Acció de tancar la porta:
-Veure en quina direcció i a quina distància està la porta respecte a qui l'ha de tancar
-Girar cap aquell direcció
-Avançar la distància calculada cap a la porta
-Alçar la mà fins a agafar el pom o la porta
-Empènyer o estirar, segons sigui convenient, fins a tancar-la

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: bitxo

void draw(){
 background(255,127,127);
 dibuixaReBitxo();
}

Aquí, dibuixaReBitxo(); invoca una funció que hem creat per a dibuixar e l'animaló. Quan cridem la funció, ho fem pel seu nom, seguit de parèntesi. En el cas d'una funció que no rep paràmetres (com aquest), simplement obrim i tanquem parèntesi sense més per a indicar a Processing que ens estem referint a una funció.

Per a crear la funció, cal tenir en compte dues coses. Si hi ha cap retorn (si retorna o no algun valor), i si ha de rebre paràmetres. Com que dediquem a aquestes dues coses sengles apartats en aquesta sessió, de moment ens centrarem en funcions que no retornen res i no reben paràmetres.

També seria el cas següent, on utilitzem una funció per fer un altre dibuix, una mica més senzill:

sp

void setup(){
 size(200,200);
}
void draw(){
 background(0);
 smooth();
 //invoquem la función, que definim més endavant:
 dibuixaUnSputnik();
}
//Heus ací una funció que dibuixa un SPUTNIK:
void dibuixaUnSputnik(){
 strokeWeight(3);
 stroke(255);
 fill(255,0,0);
 line(70,70,130,130);
 line(70,130,130,70);
 ellipse(100,100,35,35);
}

Aquí podem veure com declarem una funció:

void dibuixaUnSputnik(){
// instruccions que conformen la funció
}

El void hauria de sonar del SETUP y el DRAW. És la paraula clau que indica que la funció no retorna res. De la mateixa manera, els parèntesis en blanc indiquen que la funció no rep paràmetres.

El que aquestes dues coses signifiquen és que una funció així s'invocarà de la següent manera:

dibuixaUnSputnik();

Simplement cridant la funció pel seu nom i els parèntesis en blanc provocarem que en el punt en el codi on la funció és invocada, el flux d'accions salta cap a la clau on comencen les instruccions de la funció, segueix fins que la funció es tanca, i continua després cap a la línia que segueix la invocació. En l'exemple, torna a començar el DRAW.


 

2.- Paràmetres

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: sptnk01

...allí on cliquem...

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: sptnk02_clic

...o segons una variable de posició:

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: sptnk03_pos

void dibuixaUnSputnik(int _x, int _y){
 strokeWeight(3);
 stroke(255);
 fill(255,0,0);
 line(_x-30,_y-30,_x+30,_y+30);
line(_x-30,_y+30,_x+30,_y-30);
ellipse(_x,_y,35,35); }

és a dir, la reutilitzem. La mateixa funció exactament en dos programes (sketches) diferents. La diferència està en el moment que la funció és invocada. En el primer exemple, en el DRAW, i en el segon, en altra funció de sistema: MOUSEPRESSED, que s'executa quan es clica el mouse.

Però aquí la funció té una característica diferent a les del punt anterior. La funció dibuixaUnSputnik, aquí, rep paràmetres. Concretament en rep dos. Dos enters. D'aquí que al declarar la funció no deixem el parèntesi en blanc:

void dibuixaUnSputnik(int _x, int _y){

El que està dins els parèntesi són doncs els paràmetres, que es reben en forma de variable. Unes variables que cal declarar com veiem, i que anomenem en aquest cas _x i _y.

Els valors que s'assignaran a aquestes variables seran els dels paràmetres que especifiquem a l'assignar la funció. Així,

dibuixaUnSputnik(87, 349){

Assignaria a _x el valor 87 i a _y el valor 349 en aquesta execució de la funció. En els nostres exemples, el que se'ls assigna és altra variable, en aquest cas variable de sistema, però que no deixa de ser un enter: mouseXimouseY.

 

 

3.- Retorn
int resultat;
resultat = calculsMoltComplexes(32,439);
int calculsMoltComplexes(int _a, int _b){
int aRetornar;
aRetornar = (_a+_b)/2; return aRetornar; }


int fesCalculsQueResultenEnUnEnter(){
 //instrucciones
}

I una que ens ha de retornar un float:

float iAraUnsQueResultinEnUnFloat(){
  //instrucciones
}

I, finalment, cal tenir SEMPRE, en una funció que retorna quelcom, una instrucció de retorn al final. Aquesta instrucció s'anomenta, molt encertadament, return i va seguida d'un valor que es retorna, (valgui la redundància) que sempre haurà de ser del mateix tipus de dades que hem especificat al declarar la funció:

float iAraUnsQueResultinEnUnFloat(){
  //instruccions on "flotador" és una variable del tipus float
  return flotador;
}

 

Com sempre, millor amb exemples: Imagineu que tenim dos equips de programadors. Un ha de fer un dibuix segons la repidesa a què es mogui el ratolí. L'altre, comptar els píxels blancs de la pantalla. Vaja, el més normal del món...

Doncs amb funcions cada equip podria treballar per separat amb tant complexes tasques, i al final integrar-ho tot en un sol sketch:

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: countdraw2

 

I un altre exemple, amb enviament de paràmetres i retorn en una sola funció. Podem fer servir matriu, bucles i funcions per fer coses com calcular i dibuixar la posició mitjana d'un grup d'elements:

 

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: mitja


 

 

4.- Més exemples

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: bitxorebota

Your browser does not support the canvas tag.

Source code: follow


 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Your browser does not support the canvas tag.